«Ὅσοι ἀπομείναμε πιστοὶ στὴν παράδοση, ὅσοι δὲν ἀρνηθήκαμε τὸ γάλα ποὺ βυζάξαμε, ἀγωνιζόμαστε, ἄλλος ἐδῶ, ἄλλος ἐκεῖ, καταπάνω στὴν ψευτιά. Καταπάνω σ᾿ αὐτοὺς ποὺ θέλουνε την Ἑλλάδα ἕνα κουφάρι χωρὶς ψυχή, ἕνα λουλούδι χωρὶς μυρουδιά.» Φώτης Κόντογλου - Παράδοση

Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2011

«Θά άντισταθοῦμε. Τό θηρίον βρίσκεται ἐντός τῶν τειχῶν». Παναγιώτου Μ. Σωτήρχου (Β΄ Μέρος)


Παναγιώτου Μ. Σωτήρχου

ΘΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ (σελ.63-76)
Τό θηρίον βρίσκεται ἐντός τῶν τειχῶν
«Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπό τῆς ἀγάπης
τοῦ Χριστοῦ;» Ρωμ.η΄ 35).
Β΄ Μέρος
Ἀπό ὄλα μποροῦμε νά χωρισθοῦμε ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί. Ἀπό πρόσωπα καί πράγματα.  Μόνον ἀπό τόν Χριστό καί τά τοῦ Χριστοῦ δέν μποροῦμε νά χωρισθοῦμε.   Διότι:

-«Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; Θλῖψις ἤ στεναχωρία ἤ διωγμός ἤ λιμός ἤ γυμνότης ἤ κίνδυνος ἤ μάχαιρα;.... Πέπεισμαι γάρ ὄτι οὔτε θάνατος οὔτε ζωή οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαί οὔτε δυνάμεις οὔτε ἐνστῶτα οὔτε μέλλοντα οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος οὔτε τις κτίσις ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Χριστ Ἰησοῦ τ Κυρί ἡμῶν» (Ρωμ.η΄ 35, 38-39).

( Καί σέ μετάφραση τά ἴδια λόγια: 
Ποιός λοιπόν θά μποροῦσε νά μᾶς χωρίση ἀπό τήν ἀγάπη αὐτή, πού ἔχει ὁ Χριστός γιά μᾶς;   
Μήπως θά μᾶς κάνει λιγότερο ἀγαπητούς στόν Χριστό ἤ νά μᾶς χωρίση ἡ θλίψη ἤ ἡ στεναχώρια ἀπό ἐξωτερικές περιστάσεις ἤ κάποιος διωγμός ἤ πεῖνα ἤ ἡ ἔλλειψις ρούχων ἤ τό μαχαῖρι, πού μᾶς ἀπειλῆ μέ σφαγή;.... 
Εἶμαι βέβαιος ὄτι οὔτε ὁ θάνατος, μέ τόν ὁποῖο μποροῦν νά μᾶς φοβερίσουν, οὔτε ζωή, πού μπορεῖ νά μᾶς ὑποσχεθοῦν ὄτι θά εἶναι εὐτυχισμένη, οὔτε τά τάγματα τῶν οὐρανίων πνευμάτων, δηλαδή οὔτε οἰ ἄγγελοι, οὔτε ἀρχές, οὔτε οἱ δυνάμεις, ἀλλά οὔτε οἱ σημερινές περιστάσεις καί τά παρόντα γεγονότα, οὔτε τά ὅσα δοξάζουν σήμερα τούς ἀνθρώπους,οὔτε τά ὄσα τούς ταπεινώνουν καί τούς ἐξουθενώνουν, οὔτε καμμιά ἄλλη διαφορετική κτίση θά μπορέση νά μᾶς χωρίση καί νά μᾶς ἀπομακρύνη ἀπό τήν ἀγάπη, πού ἔδειξε ὁ Θεός διά μέσου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου μας, πού μᾶς κρατεῖ δεμένους στενά μαζί του καί ἰδιαίτερα προστευμένους του).

Ἄν ρίξουμε μιά σύντομη ματιά στήν συστηματική καταπολέμηση τῆς Παραδόσεως μας ἀπό τούς ἐχθρούς της, τῆς Παραδόσεως, πού εἶναι ἡ ψυχή τῆς Ρωμιοσύνης στήν καθαρότερη μορφή τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τοῦ Χριστιανισμοῦ, πού τήν συναποτελοῦν, τότε θά δοῦμε ὄτι ἀρχίζει ἀπό τά μικρά παιδιά μέ τά ξενόφερτα «κόμικς» καί τά ἄλλα ξένα παιχνίδια, ἕως τόν ἐξαναγκασμό τους νά μάθουν τήν ἀγγλική γλῶσσα ἀπό τό Δημοτικό Σχολεῖο, πρίν μάθουν τήν μητρική τους γλῶσσα. 
Ἐπίσης βομβαρδίζουν τίς ἀκοές τους, ἀπό το πρωΐ ὡς τό βράδυ, μέ ξενόφερτες, κυρίως ἀγγλόφωνες, μουσικές καί τραγούδια, ἀπό ὄλα τά ραδιόφωνα καί τίς τηλεοράσεις, ὥστε νά μή μαθαίνουν τήν δική τους μουσική παράδοση.   
Τό ἴδιο γίνεται καί μέ τούς τίτλους καί τίς ἐπιγραφές ἐκπομπῶν, ἐφημερίδων καί περιοδικῶν καί μάλιστα μέ λατινικά γράμματα.
Καταργήθηκαν οἱ τόνοι καί τά πνεύματα, ζωτικά στοιχεῖα τοῦ γραπτοῦ λόγου καί προσπαθοῦν μέ καθε τρόπο νά καταστρέψουν τήν ἑλληνική γλῶσσα, ὥστε νά μή μποροῦν οἱ νέες γενιές νά διαβάσουν παλαιότερα κείμενα, ὄπως π.χ. τοῦ Παπαρηγόπουλου καί τοῦ Παπαδιαμάντη.  
 Γιατί ξέρουν οἱ δαιμονικές δυνάμεις τῆς Παγκοσμιοποίησης, ὅτι ἄν καταστρέψης τήν γλῶσσα ἑνός λαοῦ, τόν ἀποσυνθέτεις καί τόν ἐξαφανίζεις
Ὅσο γιά τήν ἀρχαία ἑλληνική γλῶσσα, πού εἶναι ὁ διαχρονικός κορμός τῆς γλώσσας μας, ἔχει καταργηθῆ ἀπό τά σχολεῖα καί βρίσκεται ὑπό διωγμόν, διότι εἶναι τό στήριγμα τῆς ἑλληνικῆς λαλιᾶς καί ἐργαλεῖο πνευματικῆς ἀναπτύξεως, τό ὁποῖο οἱ ξένοι τό θαυμάζουν καί τό ἀναπτύσουν στά δικά τους σχολεῖα.
Τό μήνυμα τοῦ μισέλληνα Ἀμερικανοεβραίου πολιτικοῦ Μ. Κίσιγκερ, πού εἰπώθηκε πρίν ἀπό χρόνια («καταστρέψτε τήν πνευματική παράδοσι τῶν Ἑλλήνων, γιατί εἶναι ἀπείθαρχοι καί ἐμποδίζουν τά σχέδιά μας στή Μέση Ἀνατολή». Ἄραγε ποιά σχέδια ἔχουν οἱ ἄπιστοι στήν περιοχή μας;) καί ἤδη ἐφαρμόζεται ἀπό τά σκοτεινά ἐπιτελεῖα τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων καί μέ τόν πολύμορφο πόλεμο ἐναντίον τῆς ἐλληνικῆς γλώσσας καί τήν παραποίηση τῆς ἱστορίας, ἰδίως τῶν νεωτέτων χρόνων καί τήν διάλυση τῆς παιδείας σέ ὅλες τίς βαθμίδες της, ἀπο τό Δημοτικό Σχολεῖο  μέχρι καί τό Πανεπηστήμιο.

Ἄλλο ἕνα ἐνθνοκτόνο σχέδιο, πού ἐφαρμόζεται ἀπό χρόνια, εἶναι ἡ νομιμοποίηση τῶν ἀμβλώσεων, καί μάλιστα μέ δαπάνες τοῦ Κράτους, πού προκαλεῖ τήν δολοφονία ἑκατοντάδων χιλιάδων ἐμβρύων, ἀδύναμων καί ἀνυπεράστπιστων καί μέ αὐτόν τόν τρόπον βλασφημεῖται τό ὄνομα καί τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, πού δίνει τήν ζωή στόν κάθε ἄνθρωπο.   
Γι’ αὐτό καί τό δημογραφικό πρόβλημα, πού σημαίνει ὅτι δέν ἀνανεώνεται μέ νέες γεννήσεις ὁ πληθυσμός τῆς χώρας καί ἄν συνεχισθῆ τό ἴδιο φρικτό αὐτό ἔγκλημα τῶν ἀμβλώσεων, θά μείνη ἡ Ἑλλάδα χωρίς Ἕλληνες.

Στόν  ἴδιο τομέα, οἱ ἀντίθετες καί ἀνθελληνικές δυνάμεις, ἔχουν ἀνοίξει τήν πληγή τῆς ἀλλοιώσεως τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας, μέ τήν συστηματική προώθηση τῶν λαθρομεταναστῶν κατά μυριάδες, ἔτσι πού ἤδη ὑπολογίζονται τό 25%, ἐνῶ κανείς δέν προσκάλεσε  ξένους μετανάστες στόν τόπο μας.   
Καί εἶναι συνήθως ἤ μᾶλλον κατά κανόνα ἀλλόθρησκοι καί ὄχι τόσον «πολιτισμένοι», ὥστε νά σκοτώνουν τά παιδιά τους πρίν γεννηθουν, ἀλλά τά ἀγαποῦν καί τά ἀνατρέφουν καί γι’ αὐτό πολλαπλασιάζονται γρήγορα καί εὔκολα, ἐνῶ οἱ Ἑλληνίδες.... (Θοῦ, Κύριε, φυλακήν τ στόματί μου).

Ὁ συστηματικός πόλεμος ἐναντίον τῆς χώρας καί τοῦ λαοῦ μας, πού ἔχει διαβρωθῆ σέ μεγάλον βαθμό, συνεχίζεται. Ὄχι μόνον οἰκονομικά στήν ἐργασία, στήν ἀσφάλιση, στήν ὑγεία καί σέ ὅλη τήν κοινωνική ζωή του, ἀλλά κυρίως στήν πνευματική του παράδοση.   
Κοιτάξετε πού στρέφεται σήμερα ἡ νεολαία μας, πού ξεγυμνώνεται καθημερινά στίς τηλεοράσεις γιά νά βρῆ μιά θέση στήν «καλλιτενχία» τοῦ τραγουδιοῦ καί τοῦ  «μόντελινγ» γιά νά μή ποῦμε ἄλλα ἐπίθετα.  Καί ὁ λαός μας, γιά πολλούς λόγους, ὑποχωρεῖ συνεχῶς στίς πιέσεις ἐχθρῶν καί φίλων, μέχρι τοῦ σημείου νά ἀγγίξη ἡ πλάτη του στόν τοῖχο.   
Καί ἤδη φαίνεται ὅτι ἔχει φθάσει στά ὅριά του, μέ τήν ἀνάξια ἡγεσία του σέ ὅλους τούς τομεῖς (πολιτική ζωή, πνευματική καί κοινωνική ἡγεσία κλπ.).   
Μόλις ὅμως νοιώση ὅτι δέν ἔχει ἄλλα περιθώρια ὑποχωρήσεως καί κινδυνεύει νά πεθάνει, τότε γίνεται λιοντάρι καί ὁρμᾶ ἐναντίων τῶν διωκτῶν του μέ ἀπίστευτες δυνάμεις καί συντρίβει τούς ἐχθρούς του καί πάντοτε νικᾶ.  
 Γιατί ἀγωνίζεται «ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν», ὅπως ἔλεγαν οἱ παλαιότεροι, δηλαδή ὑπέρ Πίστεως (βωμῶν) καί ὑπέρ Πατρίδος (ἑστιῶν).  Καί αὐτό ἔγινε πολλές φορές καί κατά τήν νεώτερη ἱστορία μας.  
 Γίνεται κάτι σάν θαῦμα, μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τῆς Παναγίας μας, πού στέκει συνεχῶς κοντά μας ὡς ἀληθινή «Ὑπέρμαχος Στρατηγός». Διάπυρη εὐχή μας εἶναι νά συμβῆ καί τώρα, διότι ἔχουμε φθάσει στά ὄρια τῆς ἀντοχῆς μας καί δέν ὑπάρχει ἄλλο περιθώριο ὑποχωρήσεως. Ἡ στεντόρια φωνή τοῦ Κυρίου μᾶς φωνάζει συνεχῶς:

-«Θαρσεῖτω λαός τοῦ Θεοῦ».
-«Θαρσεῖτε΄ἐγώ νενίκηκα τόν κόσμον» (Ἰω.ιστ΄ 33).
Δηλαδή, γιά σᾶς ἐνίκησα τόν κόσμον, γιά σᾶς τά παιδιά μου καί τά ἀδέλφια μου. Καί πάλι μᾶς φωνάζει δυνατά:
-«Μή φοβηθῆτε ἀπό τῶν ἀποκτεινόντων τό σῶμα, τήν δέ ψυχήν μή δυναμένων ἀποκτεῖναι»  (Ματθ.ι΄28).
__________________
Τέλος Β΄μέρους. Το Γ΄και τελευταίο στην 1/2. Το Α΄ μέρος  ΕΔΩ
Τα υπόλοιπα από το
Τα υπόλοιπα από το ίδιο τεύχος μπορείτε να τα διαβάσετε :  "Υπεράνω όλων"

 ____________________
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου