«Ὅσοι ἀπομείναμε πιστοὶ στὴν παράδοση, ὅσοι δὲν ἀρνηθήκαμε τὸ γάλα ποὺ βυζάξαμε, ἀγωνιζόμαστε, ἄλλος ἐδῶ, ἄλλος ἐκεῖ, καταπάνω στὴν ψευτιά. Καταπάνω σ᾿ αὐτοὺς ποὺ θέλουνε την Ἑλλάδα ἕνα κουφάρι χωρὶς ψυχή, ἕνα λουλούδι χωρὶς μυρουδιά.» Φώτης Κόντογλου - Παράδοση

Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2010

Ενωμένη Ρωμηοσύνη. Κέντρον Ενότητος και Μελέτης των Αξιών μας.

 «Ε Ν Ω Μ Ε Ν Η   Ρ Ω Μ Η Ο Σ Υ Ν Η»
ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ


Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Στήν ἐποχὴ μας εἶναι γεγονὸς ὅτι περνοῦμε μιά πρωτοφανή κρίση. Μεγάλος εἶναι ὁ πόνος μας νά βλέπουμε, σὲ ἀνησυχητικὰ ὑψηλό ποσοστό, τὸ λαὸ μας, τὸν προικισμένο μὲ τόσα χαρίσματα ἀπὸ τὸ Θεό, νά ἔχη χάσει τὸ δρόμο του καὶ τοὺς νέους μας, χωρὶς ἀξίες καὶ ἰδανικά, νά παραπαίουν μέσα στό σκοτάδι τῶν παθῶν τους καὶ ἀρκετοί, τελικά, νά καταστρέφονται.
   Παρὰ ταῦτα, μέσα στήν πανθομολογουμένη κρίση, διαπιστώνει κανεὶς εὔκολα ὅτι ὑπάρχει μετάνοια καὶ ὅτι ὑπάρχουν ἀξιόλογοι ἄνθρωποι, μὲ πνευματικὴ ζωή, μὲ ἱκανότητες καὶ διάθεση νά βοηθήσουν, ἀλλὰ ἀγωνίζονται μεμονωμένα.
   Μετὰ ἀπὸ σκέψεις πολλές, καταλήξαμε στό συμπέρασμα ὅτι, ἂν ἦταν δυνατὸ να συνεργασθοῦν ὅσοι πιστεύουν στίς ἀξίες θὰ μποροῦσε, σὺν Θεῷ, νά ἀλλάξη ἡ γενικότερη νοοτροπία καὶ πορεία μας. Ὅλοι ἐπιζητοῦν αὐτὴν τὴν ἑνωμένη προσπάθεια, ἀλλὰ πῶς θὰ γίνη πραγματικότητα;

   Ἔτσι προχωρήσαμε στή σύσταση καὶ ὀργάνωση αὐτοῦ τοῦ Σωματείου, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖται ἀπὸ μέλη πού τὰ συνδέει ἡ ἀγάπη γιά τὶς ἀξίες μας, χωρὶς τὶς ὁποῖες δέν εἶναι δυνατὸ νά ὑπάρχουμε, ὡς ἄτομα ἐλεύθερα καὶ ὡς Ἔθνος. Πιστεύουμε στή δύναμη τῆς ἑνότητας καὶ θεωροῦμε ὅτι οἱ ἀξίες αὐτὲς εἶναι ἡ ψυχὴ τοῦ Γένους μας. Ἂν τὶς κρατήσουμε θὰ μᾶς διαφυλάξουν. Καὶ ἂν τὶς ἀπεμπολήσουμε θὰ χαθοῦμε.
   Βάσει τοῦ καταστατικοῦ του οἱ σκοποί τοῦ Σωματείου εἶναι: Ἡ βαθύτερη γνώση, ἡ βίωση, ἡ προάσπιση καί ἡ προβολή τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν πού συνθέτουν τήν ταυτότητά μας καί χαρακτηρίζουν τήν ἰδιοπροσωπεία μας ὡς Ὀρθόδοξων Ἑλλήνων. Οἱ ἀξίες αὐτές εἰδικώτερα εἶναι:
-Ἡ μακραίωνη, πολυκύμαντη καί ἐξόχως διδακτική ἱστορία μας.
-Ὁ θεσμός τῆς οἰκογένειας, πού ἀποτελεῖ τό κύτταρο τοῦ κοινωνικοῦ σώματος καί τήν «κατ᾿ οἶκον Ἐκκλησίαν».
-Ἡ ἀπαράμιλλη ἑλληνική γλῶσσα, στήν ὁποία κατά θεία πρόνοια γράφτηκε τό Εὐαγγέλιο τῆς ἀποκαλυφθείσας Ἀλήθειας καί ἡ Ἑλληνοχριστιανική παιδεία.
-Ἡ Ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας, πού ἀποτελεῖ τή μνήμη τοῦ λαοῦ.
   Τὸ Σωματεῖο δέ σχετίζεται μέ κανένα τρόπο μέ τήν πολιτική. Ἀπὸ τὸ καταστατικὸ του δέ γίνονται δεκτὰ ὡς μέλη πολιτικὰ πρόσωπα, ὅσο διάστημα ἀσχολοῦνται μέ τήν πολιτική. Τηρεῖ τούς νόμους, σέβεται τό δημοκρατικό πολίτευμα καί υἱοθετεῖ ἀπόλυτα τά χρηστά ἤθη. Δέν εἶναι ἀνταγωνιστικὸ ἢ ὑποκατάστατο ἄλλων κρατικῶν θεσμικῶν ὀργάνων ἢ πολὺ περισσότερο ἐκκλησιαστικῶν. Δέν ἔχει κληρικούς ὡς μέλη οὔτε ναούς.  Ἂν μιλήσει ἢ γράψει γιά τὴν Ὀρθοδοξία θὰ εἶναι μόνο γιά νά καταδείξη ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ ἀσφαλέστερος λιμένας τῆς σωτηρίας μας καί ἡ κιβωτὸς τοῦ Γένους μας.
    Δέν εἶναι ἕνα νέο ἰδεολογικὸ ρεῦμα οὔτε ἕνα διαφορετικὸ κοινωνικὸ σύστημα οὔτε μία ὀργάνωση κοινωνική, πολιτικὴ ἢ θρησκευτική. Εἶναι  ἕνα ἁπλὸ κέντρο, ποὺ ἀποβλέπει στήν ἀπὸ κοινοῦ μελέτη καὶ προβολὴ τῶν πνευματικῶν μας ἀξιῶν, μὲ νόμιμο καὶ δημοκρατικὸ τρόπο καὶ μὲ κάθε σύγχρονο μέσο ἐπικοινωνίας (ραδιόφωνο, τηλεόραση, ἐκδόσεις, διαδίκτυο, ἐκδηλώσεις). Μὲ ἀπώτερο σκοπὸ νά δώση ἐλπίδα, ἰδανικὰ καὶ ὅραμα στούς νεοέλληνες, μέσα ἀπὸ τὴν παιδεία, τή σωστή ἐνημέρωση καί τήν προβολή ὑγιῶν προτύπων, μὲ κεντρικὸ στόχο τή βοήθεια τῆς οἰκογένειας καὶ τῆς νεότητας.

   Ἡ προσπάθεια εἶναι ἐγγενής. Βγαίνει ἀπὸ τὰ σπλάχνα τοῦ λαοῦ μας, ὁ ὁποῖος ἀγαπᾶ τὶς ἀξίες του καὶ θέλει τὴν ἑνότητά του. Αὐτὸ βεβαιώνει καὶ ἡ πρόθυμη καὶ ἀθρόα συμμετοχὴ ὅσων πληροφοροῦνται γιά τὸ Σωματεῖο.
   Τὸ ἰδιαίτερο γνώρισμα αὐτοῦ τοῦ φορέα εἶναι ἡ συνεργασία, ὁ συντονισμὸς καί ἡ προβολή τοῦ ἔργου καί ἄλλων Ἱδρυμάτων, Συλλόγων, Σωματείων, Ἑνώσεων, Ὀργανισμῶν καί προσώπων, οἱ ὁποῖοι συμφωνοῦν μέ τό πνεῦμα καί τούς σκοπούς του, μὲ σκοπὸ τὴν ἀφύπνιση καὶ τὴν στροφὴ πρός τὶς ἀξίες μας. Θά προσπαθήση νά διακονήση τήν πολυπόθητη ἑνότητά μας σάν τόν ταπεινό πηλό πού συνδέει τίς πέτρες τῆς οἰκοδομῆς.
   Δὲν θὰ εἰσέλθουμε σὲ πολεμικὴ μὲ τὸ κακὸ οὔτε σὲ ἀντιπαραθέσεις καὶ ἀντεγκλήσεις. Ἀλλὰ σύνθημά μας εἶναι: «Νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακόν», ἢ ἁπλούστερα, νὰ πληθύνη τὸ καλὸ μὲ καλὸ τρόπο γιὰ νὰ ἐξαφανισθῆ τὸ κακό.
   Οἱ ἀρχές καί ὁ σκοπός τοῦ Σωματείου εἶναι στοιχεῖα σταθερά καί ἀμετάτρεπτα, ἀλλά ὁ τρόπος, τά μέσα καί οἱ ἐνέργειες ἐκπληρώσεως αὐτῶν ὑπόκεινται σέ διάλογο καί κριτική. Κατοχυρώνεται ἡ ἀνταλλαγή ἀπόψεων καί υἱοθετοῦνται  προτάσεις  συντελεστικές  τῶν  στόχων  τοῦ Σωματείου.

    Στό Σωματεῖο δύνανται νά προσφέρουν ἀνιδιοτελῶς, ὡς φίλοι ἤ συνεργαζόμενοι, τίς ὑπηρεσίες τους καί πρόσωπα ἱκανά καί κατάλληλα, τά ὁποῖα δέν ἀνήκουν μέν σ᾿ αὐτό ἀλλά ἐνστερνίζονται τούς σκοπούς του.

     Γιά ὅσους ἐπιθυμοῦν τήν ἐπικοινωνία, τή συνεργασία, τήν ἐνημέρωση ἀπό καί πρός τό Σωματεῖο καί τήν ὑποβολή προτάσεων γιά τό γενικώτερο καλό, ἄς ἀπευθύνονται:

Γραφεῖα Θεσ/νίκης:
Μοναστηρίου 225,  Μενεμένη, ΤΚ 54628
τηλ: 2310552207, τηλεομοιότυπο: 2310552209

Γραφεῑα Ἀθηνῶν: Λουκᾶ Μπέλλου 3, Ἀμπελόκηποι, ΤΚ 11524
τηλ: 2106930355
Ἱστοσελίδα: www.enromiosini.gr
Ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο: contact@enromiosini.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου